105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 kwietnia 2024 - piątek Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
19 kwietnia 2024 - piątek Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
19 kwietnia 2024 - piątek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1696400040

Chcą zmiany uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu


zdjęcie ilustracyjne

Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry chcą wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji, projektu uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra. Mówi Anna Korneć-Bartkiewicz, Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry.

Wojciech CHADŻY

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, działając na podstawie przepisów art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j., ze zm.),
wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, załączonego do niniejszego wniosku projektu uchwały, zmieniającego uchwałę nr
469.LV.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.165 t.j., ze zm.), znajdujące odzwierciedlenie w kolejnych rozstrzygnięciach sądów administracyjnych, wprowadzenie powyższych zmian poprzez podjęcie uchwały zgodnej z przedstawionym projektem jest konieczne i w pełni uzasadnione ze względu na dobro mieszkańców Jeleniej Góry.

                                                                                 (Projekt )

UCHWAŁA NR….

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia …….. 2023 r.

 zmieniająca uchwałę nr 469.LV.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j., ze zm.), art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023.165 t.j., ze zm.) uchwala się, co następuje:

                                                                                    § 1

 W uchwale nr 469.LV.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. zmienianej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się zasady usytuowania na terenie Miasta Jelenia Góra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowiąc,
że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym ogródek, o którym mowa w § 3, może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów chronionych:

1)      żłobków,

2)      przedszkoli,

3)      szkół podstawowych,

4)      szkół ponadpodstawowych,

5)      domów dziecka,

6)      szpitali,

7)      obiektów kultu religijnego tj. kościołów, kaplic, cmentarzy.

                                                                                     § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

                                                                                      § 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                   UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2023.165 t.j., ze zm.)
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W obecnie obowiązującej uchwale nr 469.LV.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra, miejsca takie jak: żłobki, domy dziecka, szpitale, kościoły i kaplice, czy cmentarze, jako obiekty chronione, nie są wymienione. Biorąc pod uwagę zapisy wspomnianej ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz katalog obiektów chronionych, a także potrzeby społeczne wpisanie wyżej wymienionych placówek jest oczywiste i zgodne z praktyką samorządów. Szczególnie biorąc pod uwagę utrwaloną linię orzecznictwa sądów administracyjnych (np. wyrok WSA
w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 347/19; wyrok WSA
w Białymstoku z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt I SA/BK 484/18, wyrok NSA
z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt II GSK 1349/19; czy też wyrok NSA z dnia 6 listopada 2020 r. II GSK 296/20)
, w świetle których wskazana w uchwałach rad gmin odległość
10 lub 20 metrów od obiektów chronionych, w przestrzeni której nie można sprzedawać
i podawać napojów alkoholowych ma charakter iluzoryczny i nieefektywny, a tym samym nie realizuje celów ustawowych. Sądy masowo uchylają uchwały, w których odległość ta jest wyznaczana na 10 metrów lub 20 metrów, a akceptują uchwały rad gmin, gdzie odległość ta wynosi 50 metrów. W dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry odległość ta wynosi 10 metrów. W świetle ugruntowanego w tej sprawie orzecznictwa sądów administracyjnych, odległość ta winna być zwiększona do 50 metrów. W związku z powyższym podjęcie uchwały zgodnej z przedstawionym projektem jest celowe,
konieczne i w pełni uzasadnione ze względu na dobro mieszkańców Jeleniej Góry.