105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
23 czerwca 2024 - niedziela Imieniny: Wandy, Zenona

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Zbigniew Deka

Kalendarium Regionu

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
23 czerwca 2024 - niedziela Imieniny: Wandy, Zenona

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                   *** Szczecin - emisja DAB+ czasowo wstrzymana ***                  

Breaking News
23 czerwca 2024 - niedziela | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

Regulamin


Regulamin serwisu "GORĄCA LINIA MUZYCZNEGO RADIA"

1. Gorąca linia Muzycznego Radia – zasady ogólne

a) Gorąca linia Muzycznego Radia nazywana również Gorąca linia jest prowadzona przez podmiot Muzyczne Radio Sp. z o.o., Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 45/1, 58-500 Jelenia Góra, miejsce zarejestrowania: Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, numer rejestru KRS : 0000080704; kapitał zakładowy : 1 616 000,00 PLN, NIP : 611 – 24 – 01 – 440, zwany dalej Muzyczne Radio;

 

b) Gorąca linia Muzycznego Radia umożliwia publikację zdjęć cyfrowych, materiałów filmowych, materiałów dźwiękowych, materiałów multimedialnych a także tekstowych i informacji, stanowiących relację z wydarzeń a zwanych dalej Materiałami na stronie serwisu internetowego Muzycznego Radia pod adresem www.muzyczneradio.pl oraz www.muzyczneradio.com.pl i/lub na profilach prowadzonych przez Muzyczne Radio w mediach społecznościowych a także/lub na antenie programu radiowego nadawanego pod nazwą Muzyczne Radio, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Gorąca linia Muzycznego Radia - zwanym dalej Regulaminem;

 

c) Osoba fizyczna przesyłająca Materiał za pomocą Gorącej Linii, zwana dalej Autorem, przesyłając Materiał w sposób wskazany w dalszej części regulaminu udziela Muzycznemu Radiu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiału na następujących warunkach:

 

 • Licencja zezwala korzystać z materiału przez czas nieokreślony, co stanowi okres licencji;
 • Licencja zezwala korzystać z materiału w serwisie internetowym Muzycznego Radia i/lub na profilach prowadzonych przez Muzyczne Radio w mediach społecznościowych a także/lub na antenie programu radiowego nadawanego pod nazwą Muzyczne Radio, także na każdym z innych możliwych pól eksploatacji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i publikacji Materiału;
 • Licencja obejmuje wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiału;
 • Licencja zezwala na wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem Materiału;
 • Licencja zezwala na obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał został utrwalony, przy czym obrót ten może być o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym;
 • Licencja zezwala na publiczne nadawanie (emisję), w tym powtórne nadawanie (reemisję), udostępnianie, wyświetlenie, odtworzenie w sieci Internet, wykonanie, wystawienie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie;
 • Licencja upoważnia do korzystania z materiału na obszarze całego świata.

 

d) Autor:

 • wyraża zgodę na dokonywanie przez Muzyczne Radio i inne podmioty działające na jego rzecz, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej osobnej zgody Autora, opracowań i ingerencji w Materiał, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek analogowych i cyfrowych w celu dostosowania Materiału do wymogów technicznych publikacji, przekształcenia Materiału do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Muzyczne Radio, w szczególności do działań polegających na kadrowaniu, zmianie rozmiaru, rozdzielczości, formatu pliku, tonacji barwnej etc., także łączenia z innymi utworami i dziełami w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz na korzystanie przez Muzyczne Radio z tych opracowań na wszelkich polach eksploatacji;
 • zezwala Muzycznemu Radiu na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Materiału oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na wszelkich polach eksploatacji;
 • upoważnia Muzyczne Radio do podjęcia decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Materiału i udostępnieniu anonimowo lub z podaniem imienia i/lub pseudonimu (nicka) Autora;
 • przenosi na Muzyczne Radio prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiału;
 • upoważnia Muzyczne Radio do zniszczenia utrwalenia Materiału dokonanego przez Muzyczne Radio bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora;
 • Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo wyboru Materiału nadesłanego przez Autora, przy czym Muzyczne Radio ma prawo nieopublikowania Materiału bez podania uzasadnienia.
 •  

2. Oświadczenie Autora


Autor
oświadcza, że:

 • jest wyłącznym autorem przesłanego Materiału i/lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiału, osobiście i samodzielnie zarządza tymi prawami autorskimi i nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Materiału nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Muzycznego Radia z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Muzyczne Radio przekazanych przez Autora uprawnień;
 • osoby występujące w Materiale, których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły zgodę na jego publikację i stwierdziły, że publikacja taka nie naruszy ich dóbr osobistych;
 • Autor na każde żądanie Muzycznego Radia przedstawi dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie;
 • Autor przesyłając Muzycznemu Radiu Materiał ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Muzycznego Radia, zobowiązuje się zwolnić Muzyczne Radio z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w takim wypadku.
 • Autor akceptuje fakt niezależnej oceny formalno-prawnej przez Muzyczne Radio materiałów przesłanych do radia.

 

3. Zasady przesyłania Materiału

 

 • Przesyłanie Materiału do Gorącej Linii następować może w następujący sposób:
 • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: goracalinia@muzyczneradio.pl lub newsroom@muzyczneradio.pl;
 • za pośrednictwem zakładki Gorąca Linia na stronie internetowej www.muzyczneradio.pl lub www.muzyczneradio.com.pl;
 • poprzez aplikację mobilną Muzycznego Radia „Muzyczne Radio App”;
 • dostarczenie pocztą zwykłą, posłańcem lub kurierem.
 • Materiał przesłany przez Autora do Gorącej Linii może zawierać tytuł a także opis zdarzenia, którego dotyczy Materiał, przy czym Muzyczne Radio nie jest zobowiązane przy publikacji użyć tego tytułu i opisu;
 • Autor zobowiązany jest podać adres e-mail oraz co najmniej swoje rzeczywiste imię i nazwisko oraz pseudonim (nick) jeśli jest życzenie zachowania danych osobowych do wiadomości redakcji (zalecane jest podanie swoich danych teleadresowych w celu uzyskania możliwości dalszego kontaktu z Autorem). Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie do niezbędnego kontaktu z Autorem i ewentualnego podpisania publikowanych Materiałów;
 • Autor przesyłając Materiał wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Muzycznego Radia na podany adres e-mail akceptując Klauzulę Zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza w zakładce Gorąca Linia na stronie internetowej Muzycznego Radia lub korzystając z aplikacji mobilnej „Muzyczne Radio App” czy też dostarczenia pocztą zwykłą, posłańcem lub kurierem;
 • Klauzula Zgody o której mowa wyżej brzmi następująco: "Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Muzycznego Radia.";
 • Autor przesyłając Materiał potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia i tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania;
 • Autor przyjmuje do wiadomości, że przesłanie Materiałów drogą elektroniczną nastąpi jedynie po akceptacji zasad Regulaminu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym dla siebie czasie;
 • Zmiany Regulaminu będą upubliczniane na stronie internetowej Muzycznego Radia;
 • Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo w dowolnym dla siebie czasie do zawieszania działania lub zakończenia prowadzenia Gorącej Linii bez podania przyczyn.