105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
22 maja 2024 - środa Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
22 maja 2024 - środa Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
22 maja 2024 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1691572200

Duża inwestycja drogowa w Powiecie Karkonoskim


Podpisano umowę na przebudowę ul. Górnej oraz 18 odcinków dróg gminnych w Siedlęcinie – to wspólna inwestycja Powiatu Karkonoskiego i Gminy Jeżów Sudecki, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja Powiatu i Gminy to jedna z pierwszych inwestycji na terenie Dolnego Śląska realizowana wspólnie przez dwie Jednostki Samorządu Terytorialnego, które otrzymały niezależnie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Mówi Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski.

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn. „Inwestycja wspólna pn.                                         1) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, 2) Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie”, realizowanej wspólnie przez Powiat Karkonoski i Gminę Jeżów Sudecki na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 10 marca 2023 r. Strony wyznaczyły spośród siebie Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu Stron i na ich rzecz.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa zadania:

Zadanie 1 pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin” (zadanie realizowane przez Powiat Karkonoski):

Część inwestycji objęta Zadaniem 1 dotyczy przeprowadzenia prac realizacyjnych, tj. przebudowy wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej przebiegającego przez miejscowość Siedlęcin (gm. Jeżów Sudecki), od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 do obiektu mostowego na rzece Bóbr. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o dł. ok. 2,5 km, który to odcinek przebiega w całości przez obszar zabudowany.

Przedmiotem robót budowlanych (prac realizacyjnych) zaplanowanych w ramach Zadania 1 jest przebudowa nawierzchni, konstrukcji jezdni, chodników i poboczy, budowa murów oporowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, wykonanie zieleni przydrożnej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja Zadania 1 jest konieczna ze względu na zły stan techniczny drogi, która uległa znacznej degradacji po intensywnych opadach deszczu w 2013 i 2016 roku.

Zadanie 2 pn. „Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie” (zadanie realizowane przez Gminę Jeżów Sudecki):

Część inwestycji objęta Zadaniem 2 obejmuje przebudowę 18 odcinków dróg gminnych. Drogi te o łącznej długości ok. 2km, stanowią jedyne połączenie komunikacyjne istniejących zabudowań z drogą powiatową, która jest główną osią ul. Górnej w Siedlęcinie. Odcinki dróg gminnych mają długości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów każda i stanowią drogi dojazdowe do nieruchomości mieszkalnych, gospodarstw rolnych, działalności gospodarczych oraz pól uprawnych i lasów Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Całość obszaru drogi powiatowej i dróg gminnych leży na trudnym górskim terenie charakteryzującym się dużymi przewyższeniami oraz trudnymi warunkami zjazdów, a także włączeń do drogi głównej. Realizacja Zadania 2 jest konieczna dla należytego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, przy uwzględnieniu równoległej realizacji Zadania 1 – w związku z przebudową ulicy Górnej (Zadanie 1) konieczne jest wykonanie również łączących się z nią dróg dojazdowych.

W ramach realizacji zadań planuje się przeprowadzenie prac geodezyjnych, przygotowawczych, ziemnych, budowlanych w zakresie wykonania konstrukcji jezdni i zjazdów na posesje, budowy ścieków kamiennych i korytek odwadniających oraz prac elektryczno – monterskich w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

Zaprojektowano odcinki dróg jednopasowych o szerokościach jezdni 2,50-3.50m. Jezdnie będą posiadać przekrój o spadku jednostronnym skierowanym w stronę korytek odwadniających lub ścieków. Projektuje się wykonanie nawierzchni utwardzonej o konstrukcji:

1) nawierzchnia asfaltowa: warstwa ścieralna + warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwy podbudowy z warstwą odsączającą;

2) nawierzchnia z kostki betonowej na warstwach: podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizacja cementowa.

Wzdłuż jezdni zaprojektowano częściowo korytka odwadniające i ścieki kamienne. Pobocza utwardzone materiałem kamiennym. W miejscach występowania stromych skarp przewiduje się ich wzmocnienie płytami betonowymi ażurowymi. Przewiduje się budowę nowych przepustów pod drogami. Całość dróg ul. Górnej zostanie oświetlona nowoczesnymi i energooszczędnymi lampami. Projektuje się oświetlenie uliczne: oprawy  LED na słupach aluminiowych i fundamencie prefabrykowanym.

Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni dróg oraz ich oświetlenia, pozwoli na swobodne korzystanie z dróg osobom z niepełnosprawnościami. Drogi umożliwią dojazd w każdych warunkach pogodowych. 

Uwaga: Warto podkreślić, że inwestycja Powiatu i Gminy to jedna z pierwszych inwestycji na terenie Dolnego Śląska realizowana wspólnie przez dwie JST, które otrzymały niezależnie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych!

Wykonawca: Ryszard Rzońca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KAMA” RZOŃCA RYSZARD, z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice, reprezentowany w dniu podpisania umowy przez Rafała Rzońcę - pełnomocnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

 Wartość zamówienia (robót budowlanych):

Wynagrodzenie całkowite brutto: 20.415.279,35 zł,

w tym:

a)      za realizację Zadania 1 realizowanego przez Powiat Karkonoski: 14.598.846,59 brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 10.450.000,00 zł, zaś wkład własny Powiatu: 4.148.846,59 zł;

b)      za realizację Zadania 2 realizowanego przez Gminę Jeżów Sudecki:
5.816.432,76
zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.655.000,00 zł, zaś wkład własny Gminy: 1.161.432,76 zł.

 Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy