W głównej części zaprezentowanego dziś Raportu przedstawione zostały kluczowe zadania realizowane przez Zarząd w 2020 roku w obszarach, za które województwo jest odpowiedzialne na mocy ustaw i rozporządzeń. Dotyczyły one wszystkich najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym rolnictwa i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, wsparcia rozwoju regionalnego, integracji społecznej, kultury, edukacji i nauki, kultury fizycznej i turystyki. Przygotowane zostały w oparciu o dane z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innych jednostek działających w ramach struktur samorządu województwa.