105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
21 lutego 2024 - środa Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Ziutek Wieczorski

Budzimy Przebojowo!

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
21 lutego 2024 - środa Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
21 lutego 2024 - środa | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1580904442

Ponad 6,2 mln zł na wymianę źródeł ciepła

Średnią wartość pojedynczego projektu ustalono na 35 tys. zł i tu będzie można otrzymać wsparcie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.


Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej - na ten cel Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył prawie 6 mln 200 tyś zł. Przy czym średnią wartość pojedynczego projektu ustalono na 35 tyś zł i tu będzie można otrzymać wsparcie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Rzecz dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w tym min. inwestycji w OZE. Operatorem tego programu jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. W tej sprawie zorganizowano już spotkania informacyjne z mieszkańcami 14 gmin. Mówi Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Element obowiązkowy: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe).Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

Typy projektów - w ramach Projektu grantowego, granty można otrzymać na:
wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na nisko temperaturową; dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE - mikroinstalacja (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii) o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację); nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej(za wyjątkiem 'odbierania' z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich);Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła.
Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania ;inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki) - w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii), których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu; dopuszcza się oddawanie('akumulację') do sieci energetycznej okresowych nadwyżek; w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji; instalacje OZE są fakultatywne.

Wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji projektu grantowego, są m.in.: wydatki dotyczące instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania ciepłej wody użytkowej albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku w latach ubiegłych, chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego);wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła - w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu; wydatki związane ze sporządzeniem uproszczonego audytu energetycznego wg metodologii udostępnionej przez DIP.

Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu wymianę źródła ciepła z ewentualnym dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, bądź do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku /mieszkania, gdzie wymianie podlega źródło ciepła. Wydatki nie mające bezpośredniego związku z wyżej wymienionymi (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej, wykończenie pomieszczeń) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do przeprowadzenia w/w prac i bezpośrednio z nią związane, np. przebudowa kotłowni, koszty przyłącza gazowego, miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego itp.

#aglomeracjajeleniogórska #wymianażródełciepła #oze