105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
05 marca 2024 - wtorek Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila

TERAZ
NA ANTENIE

>>

Maciej Wowk

Noc na HitPlanecie

Teraz
gramy

>>

105,8 FM | 106,7 FM | 90,9 FM Dolny Śląsk
05 marca 2024 - wtorek Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila

*** MUZYCZNE RADIO W CYFROWYM SYSTEMIE DAB+ W CAŁEJ POLSCE: * Warszawa: kanał 11B * Wrocław: kanał 12B, nadajnik na budynku Sky Tower * Katowice: kanał 10B, nadajnik na budynku Altus * Łodź: kanał 10C * Gdańsk: kanał 5C, nadajnik na budynku Olivia Star * Kraków: kanał 9A * w woj. małopolskim i podkarpackim: kanał 10B * woj. śląskie: kanał 5B z dwóch nadajników * Opole: kanał 10C * Szczecin: kanał 12B * Andrychów: kanał 8D ***                  

Breaking News
05 marca 2024 - wtorek | Imieniny: Kamila i Szymona | NAJLEPSZE HITY NA DZIEŃ DOBRY

1626850370

Dzienny dom opieki medycznej w Sokołowsku

Sanatoria Dolnośląskie – marszałkowska spółka realizują projekt dziennego domu opieki medycznej dedykowanego opiece nad osobami zależnymi


Projekt współfinansowany jest z budżetu państwa i Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Mówi w-ce Marszałek Woj. Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Wartość projektu ogółem - 3 421 409,85 zł.

Kwota dofinansowania - 3 249 755,85 zł.

Główne cele projektu:

 • zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie 25 miejsc deinstytucjonalnej opieki nad 100 osobami zależnymi
 • rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych
 • wsparcie 100 opiekunów lub członków rodzin pacjentów

Projekt pozwoli na rozwiązanie problemu polegającego na niewystarczającym rozwoju systemu zdeinstytucjonalizowanych świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Grupą docelową są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Projekt dedykowany jest mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha.

Okres realizacji projektu 01.10.2020 – 30.06.2023r.

Okres funkcjonowania Dziennego domu opieki medycznej: 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.

Utworzenie DDOM-u zdecydowanie wpisuje się w kierunki rozwojowe zarówno Spółki, jak i krajowe tendencje dotyczące tzw. zjawiska „siwienia społeczeństwa” . Doświadczenie pracowników związane z prowadzeniem opieki długoterminowej w naszych jednostkach, sprawiło, że organizacja przebiegła dość sprawnie, co cieszy lokalną społeczność oraz osoby z powiatu wałbrzyskiego, którym dedykowany jest projekt.  Dotychczasowe zdywersyfikowanie naszej podstawowej działalności, oparte na różnych filarach, tworzonych przez jednostki takie jak: zakłady opiekuńczo-lecznicze, oddział medycyny paliatywnej, sanatoria, szpital oraz rehabilitację dla dorosłych i dzieci, zdeterminowało możliwie bezpieczne przejście naszej firmy  przez kolejne fale pandemii. Zarząd liczy zatem, że pozyskanie nowych kompetencji przez załogę Spółki, nawiązana współpraca z partnerami realizującymi świadczenia medyczne na rynku lokalnym, przełożą się na trwałość nowych dla Spółki świadczeń medycznych również po zakończeniu tego prawie 3-letniego projektu realizowanego w Sokołowsku. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowsku pozwala Spółce na umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy nie kwalifikują się jeszcze do zakładu opiekuńczo – leczniczego, a jednocześnie ich stan zdrowia wymaga większej pomocy niż świadczenia rehabilitacyjne. Ośrodek jest zatem dopełnieniem pakietu usług oferowanych przez naszą Spółkę oraz wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów. – Tomasz Maciejowski, Prezes Sanatoriów Dolnośląskich sp. z o.o.

Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej

 • Czas trwania pobytu: ustalany indywidualnie, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 120 dni. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni (dobrowolna rezygnacja pacjenta, pogorszenia się stanu zdrowia). W pierwszym miesiącu zaleca się, aby pacjenci przebywali w DDOM przez 5 dni w tyg. przez 8-10 h/dz., następnie liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie krócej niż 4 h/dz.
 • DDOM funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze, co najmniej 8 h/dz., w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.
 • Świadczenia: wstępna ocena stanu zdrowia najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta, na koniec każdego miesiąca ocena podjętych działań i kontynuacja/modyfikacja; przed wypisaniem pacjenta ponowna ocena stanu zdrowia; po wypisaniu pacjenta: monitorowanie i wsparcie rehabilitacyjne, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Świadczenia m.in.: opieka pielęgniarska, usprawnianie ruchowe; stymulacja poznawcza; terapia zajęciowa, niezbędne badania, wyżywienie, transport.

Działania edukacyjne skierowane do rodziny i opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Działania edukacyjne stanowią odpowiedź na potrzeby opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z pełnioną przez nich rolą. Szkolenia obejmują różnorodną tematykę - od podstawowej opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. opieka nad osobą leżącą, zasady przemieszczania, zmiany pościeli, mycie, dobieranie materiałów chłonnych, udzielanie pierwszej pomocy, profilaktyka przeciwodleżynowa), po szczegółowe zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób.

Osobami korzystającymi ze wsparcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej mogą być pacjenci spełniający następujące warunki:

 1. pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 2. pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala);
 3. pacjenci, których stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel);
 4. pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM);

Wyłączone z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta).

 Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu są:

– osoby powyżej 65 roku życia - 65 lat i mniej: 0 pkt, 66-69: 2 pkt, powyżej 70 r.ż.: 4 pkt;

– osoba samotna - 4 pkt;

– osoba z niepełnosprawnościami - 1 pkt;

– osoba, u której w gospodarstwie domowym występuje niepełnosprawność - 1 pkt;

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. a) Formularz zgłoszeniowy,
 2. b) Skierowanie do DDOM,
 3. c) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM (ocena wg skali Barthel),
 4. d) Dokument tożsamości do wglądu,
 5. e) Kopia wypisu ze szpitala z ostatnich 12 m-cy (oryginał do wglądu),
 6. f) Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
 7. g) Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług DDOM,
 8. h) Zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (jeśli dotyczy);

 

Skierowanie wraz z Kartą oceny świadczeniobiorcy (skala Barthel) do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 1. a)    Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. b) W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

 

Osoby starsze szczególnie potrzebują wsparcia, a potrzeba ta nasila się jeszcze bardziej w miarę pojawiania się niesamodzielności, będącej skutkiem przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Problemy zdrowotne powodują, że nie każdy rodzaj potrzeb senior może zrealizować samodzielnie. Osoby starsze poszukują wsparcia ze strony sąsiadów, kolegów, znajomych. Jednak nie zawsze jest to możliwe, czy nie zawsze taka pomoc jest wystarczająca. Zadaniem Dziennego Domu Opieki Medycznej jest zapewnienie opieki i świadczeń medycznych tym, których stan zdrowia nie jest jeszcze na tyle poważny, by trafić do szpitala. Jednocześnie taka forma wsparcia pozwala seniorowi na pozostanie w środowisku, w którym do tej pory funkcjonował. – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Podstawowe informacje o projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty można znaleźć na stronie:

https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/dzienny-dom-opieki-medycznej-sokolowsko